extor
Skontaktuj się z nami +48 (22) 266 05 50 , info@extor.pl lub zobacz naszą ofertę

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W VAT 01.04.2014 – SAMOCHODY

Możliwość odliczenia 100 % VAT od wszelkich kosztów związanych z samochodem (osobowym i innym, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony)

Odliczenia VAT na samochód

Możliwość odliczenia 100 % VAT od wszelkich kosztów związanych z samochodem (osobowym i innym, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony):

Warunek 1zadeklarowanie, iż samochód będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej (dowód obciążać będzie podatnika);

Warunek 2- zgłoszenie w odpowiednim terminie każdego samochodu w urzędzie skarbowym oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu odrębnie dla każdego samochodu, obejmującej m.in. dla każdego przejazdu: datę, cel, opis trasy, liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko kierowcy, a prócz tego przebieg pojazdu na początku i na końcu każdego miesiąca, jak również wykorzystanie samochodu wyłącznie w celu działalności gospodarczej powinno znaleźć odzwierciedlenie w ustalonych przez podatnika zasadach (w regulaminach wewnętrznych itp) użytkowania pojazdów, wykluczających możliwość użycia pojazdu w innych celach;

Koszty, z których VAT podlega odliczeniu – w szczególności: zakup, leasing, najem samochodów, koszty eksploatacyjne (naprawy, części, myjnia, płyny itd.) oraz paliwo;

Konsekwencje nieprawidłowości - błędy, nieścisłości w ewidencji albo przejazdy zostałyby uznane przez organy podatkowe za dokonywane w innym celu, niż działalność gospodarcza, podatnik traci prawo do pełnego odliczenia VAT (wstecznie) oraz może zostać ukarany grzywną do 720 stawek dziennych;

Inne nieprawidłowości – npniezłożenie informacji o przeznaczeniu samochodu wyłącznie w działalności gospodarczej, złożenie takiej informacji po terminie lub zamieszczenie w niej danych niezgodnym ze stanem rzeczywistym, prowadzące do rozliczenia podatku VAT niezgodnie z przepisami.

Możliwość odliczenia 50 % VAT (bez limitu kwotowego) od kosztów zakupu i eksploatacji związanych z samochodem (osobowym i innym, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony); brak możliwości odliczenia VAT od paliwa (prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego od paliwa może pojawić się dopiero od 1 lipca 2015 r. ale będzie uwarunkowane sytuacją budżetową państwa)

  • warunek – uznanie, iż samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych (związanych z działalnością gospodarczą oraz prywatnych);
  • brak obowiązku składania informacji o samochodach oraz prowadzenia ewidencji przejazdów;
  • sprzedaż samochodów - zniesione zostanie zwolnienie dotyczące sprzedaży samochodów, w stosunku do których nabywcy przysługiwało prawo do odliczenia, w określonych granicach kwotowych, 50% lub 60% podatku; sprzedaż takich samochodów będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, ale podatnicy dokonujący sprzedaży będą uprawnieni do dokonania odliczenia pozostałej części podatku związanego z nabyciem pojazdu.
  • zmiana sposobu wykorzystania samochodu z wyłącznego wykorzystania samochodów w celu działalności gospodarczej na wykorzystanie w celu tej działalności tylko częściowo – obowiązek skorygowania kwoty odliczonego podatku;
  • zmiana sposobu wykorzystania samochodu z wykorzystywania w celu działalności gospodarczej tylko częściowo na wyłączne wykorzystanie w celu działalności gospodarczej – prawo zwiększenia kwoty odliczonego podatku.

Przepisy przejściowe:

  • możliwość zachowanie 100 % odliczenia VAT - podatnicy korzystający z samochodów na podstawie umowy najmu (leasingu, dzierżawy i podobnych umów), w stosunku do których przysługiwało im prawo do pełnego odliczenia podatku mogą zachować dotychczasowy sposób rozliczania, jeżeli umowa, na podstawie której podatnik korzysta z samochodu, została zawarta przed wejściem nowelizacji w życiepojazd został w tym samym terminie wydany podatnikowi oraz pod warunkiem zarejestrowania umowy we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu 30 dni od wejścia nowelizacji w życie.
  • zmiana celu wykorzystania pojazdu a obowiązek korekty podatku VAT – dotyczy pojazdów nabytych po dniu wejścia nowelizacji w życie.

Uwaga dodatkowa:

Przyjęcie prostszej formuły rozliczania podatku (odliczenie 50% bez konieczności prowadzenia ewidencji) i zadeklarowanie samochodu jako jedynie częściowo wykorzystywanego w celu prowadzenia działalności gospodarczej, może mieć pośrednie konsekwencje wykraczające poza podatek VAT, np. na gruncie PIT, dla ustalenia przez organy podatkowe faktu osiągania przychodu w naturze przez pracowników korzystających z samochodów służbowych.