Wycena majątku przedsiębiorstwa
Finanse

Na potrzeby jakich celów dokonuje się wyceny majątku przedsiębiorstwa?

Artykuł partnera.

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który przeprowadza się w różnych celach. Co mówią na ten temat standardy wyceny przedsiębiorstw? Jakie metody wykorzystuje się do określenia wartości firmy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który polega na określeniu wartości firmy oraz wyrażeniu jej w jednostkach pieniężnych. W tym celu należy nie tylko zastosować odpowiednie metody wyceny przedsiębiorstwa, ale również stosować się do prawnych rekomendacji, które zostały wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) i są znane jako Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Nota ta została uchwalona przez Radę Krajową PFSRM i włączona jako Nota interpretacyjna nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa”(NI 5) do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Co istotne, obowiązujące przepisy nie określają dokładnie tego w jaki sposób należy przeprowadzić wycenę, co powinno znaleźć się w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz tego, kto ją może przeprowadzić.

W jakich celach przeprowadza się wycenę firmy?

Wycena przedsiębiorstwa może być przeprowadza w różnych celach, ponieważ określenie wartości rynkowej firmy ułatwia nie tylko zarządzanie nią, ale również może być niezbędne do zawierania różnego rodzaju transakcji biznesowych, czy zaciągania zobowiązań. Aktywa przedsiębiorstwa mogą zostać wykorzystane np. do zabezpieczenia kredytu.

w-jakich-celach-przeprowadza-sie-wycene-firmy.jpg

Zgodnie z tym co mówią ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw wycena może pełnić 5 podstawowych funkcji, a mianowicie funkcję:

  • doradczą, ponieważ celem jest uzyskanie kluczowych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem;
  • argumentacyjną, ponieważ określenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa może być argumentem w trakcie negocjacji;
  • mediacyjną, ponieważ wycena przedsiębiorstwa może być istotna wtedy, gdy wyceniane przedsiębiorstwo uczestniczy w różnego rodzaju sporach;
  • zabezpieczającą, ponieważ wycena może być przeprowadzana w celu zabezpieczenia firmy przed negatywnymi skutkami sporów;
  • informacyjną, ponieważ celem wyceny przedsiębiorstwa jest zobrazowanie jego aktualnej sytuacji oraz dostarczenie niezbędnych informacji do zarządzania wartością firmy. Wycena może być istotna z punktu widzenia weryfikacji zdolności kredytowej.

Co wpływa na wartość przedsiębiorstwa?

Jak wycenić przedsiębiorstwo? Otóż, istotne jest przede wszystkim to, by wiedzieć co na wartość podmiotów gospodarczych. Głównymi czynnikami, od których jest ona uzależniona są bowiem:

  • posiadane aktywa, które na potrzeby wyceny przedsiębiorstwa należy skorygować o zobowiązania pomniejszające ich wartość;
  • zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków.

co-wplywa-na-wartosc-firmy.jpg

Metody wyceny przedsiębiorstw

Wartość przedsiębiorstwa określa się przy zastosowaniu odpowiednich metod wyceny, wśród których wymienić należy metody dochodowe, porównawcze, majątkowe oraz mieszane. Wśród metod dochodowych najczęściej stosowana jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, która pozwala określić zdolność firmy do generowania zysków. Metody porównawcze pozwalają natomiast dokonać kalkulacji wartości firmy na podstawie porównania jej z innym przedsiębiorstwem działającym w tej samej branży i posiadającym zbliżoną wielkość. Wycena wartości przedsiębiorstwa zależy wówczas również od lokalizacji, co oznacza, że wycena firmy w Krakowie wymaga porównania jej do podmiotu z tej samej branży działającego w tej samej skali i na podobnym terenie. Metody majątkowe to natomiast metoda skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej lub metoda wartości odtworzeniowej. W podejściu tym ustala się wartości aktywów pomniejszonych o posiadane zobowiązania. Metody mieszane wykorzystują różne podejście, co przekłada się na wzrost wiarygodności w wycenie przedsiębiorstwa. Mogą sprowadzać się do połączenia metody dochodowej z metodą majątkową, czy porównawczą.

Podsumowując należy stwierdzić, że wycena przedsiębiorstwa może być przeprowadzana w różnych celach. Oszacowania wartości przedsiębiorstw dokonuje się bowiem m.in. w przypadku transakcji kapitałowych (np. fuzji i przejęć lub podziału przedsiębiorstw), na potrzeby podatkowe firmy, czy w trakcie sporządzania sprawozdań finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.